ÇözümPark İzmir Docker Eğitimi etkinliğinde aldığım notlarım.

Güray Yıldırım - DevSecOps Founder/Head @peptr Peptr Blog

Docker Nedir?

Docker uygulamaların birbirinden bağımsız olarak çalışmasını sağlar, sanallaştırıp daha hafif olmasına sağlayan teknoloji. Sanal makine değildir. Yazdığın yazılıı build edip ship edebilip gönderir. Build, Ship, Run, Any App Anywhere Infographic OneDocker

Docker Alternatifi var mı?

Containered ve CRI-O bunlardan ikisi.


Kargoculuk ile Docker Karşılaştırması

Kargo
 • Tırlar konteyner taşımak için yapılmış.
 • Vinç konteyner taşımak için yapılmış.
 • Gemi de konteyner taşımak için yapılmış. İçinde ne olacağından bağımsız.

Özel gemi, vinç, tıra gerek yok.

Docker

Uygulamayı oluştur. konteyner at. Sunucu konteyner’ı çalıştırsın. Server amacı sadece konteyner çalıştırması.

Docker Çalışması

 1. Tek seferlik Dockerfile yazılır.
 2. Docker image üretilir. Uygulama kendisi ve gereksinimleri.
 3. Çalıştır.

Docker Temel Kodları

 • docker version
docker version
 • docker pull

Docker image’lerı indirmemize sağlar.

docker pull ubuntu
➜ ~ sudo docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
423ae2b273f4: Pull complete 
de83a2304fa1: Pull complete 
f9a83bce3af0: Pull complete 
b6b53be908de: Pull complete 
Digest: sha256:04d48df82c938587820d7b6006f5071dbbffceb7ca01d2814f81857c631d44df
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest

 • DockerHub

Docker imagelerinin hub’ı (Github gibi).

 • alpine

linux kernal hariç her kod linux kodu.

docker pull alpine
docker run -it alpine  

Docker Run

➜ ~ sudo docker run -it alpine  
/ # 

Dockerdan container çalışmasını sağlar.

-it Anlamı

i interaktif t terminal

/ # docker run çalıştığını gösteriyor.

Şu anda alpine sayesinde izole bir terminal çalıştı.

➜ ~ sudo docker run -it alpine  
/ # ls
bin  dev  etc  home  lib  media mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var

İzole olduğunun kanıtı

Ctrl+D - End of Line (Yazılacak herhangi bir şey kalmadı. Ne yapak istersen yap komudu. Ama çıkmak zorunda değil, ne yaparsan yao demekmiş).

Exit ile çıkış yapılır.


Dockerfile

 • FROM

Her zaman ilk satırda yazılır

FROM ubuntu:18.04
FROM centos:8
 • RUN

Çalışacak kodlar.

RUN apt update
RUN apt install python3-minimal -y

-y Yes demektir. Yes/No sorusu gelmez. Gelirse hata verir.

FROM alpine

RUN apk update
RUN aok add python3
 • Dockerfile Oluşturma

Örnek Terminal Kodları

➜ ~ mkdir dockerDev
➜ ~ cd dockerDev

Yukarıda dockerDev adlı bir klasör oluşturdum ve içine Dockerfile oluşturdum.

 • Bu kodları Dockerfile adlı bir dosyaya girin.
FROM ubuntu:18.04

RUN apt update
RUN apt install python3-minimal -y
 • Dockerfile build
docker build -t cozpy .

Sonuç olarak

...
Successfully built b46d137c33f4
Successfully tagged cozpy:latest
 • COPY
FROM nginx

COPY index.html /usr/share/nginx/html

Yukarıdaki kod index.html’i alır ve nginx kurar. index.html yayına alır.

 • Örnek Flask Projesi
FROM alphine

RUN apk update
RUN apk add python3 py3-pip
RUN pip3 install flask

COPM ./app

CMD python3 main.py

CMD python3 main.py container açıldığında RUNTIME’da çalışacak koddur.

Örnek Proje

git clone https://github.com/gurayyildirim/rastgeleSayi.git
cd rastgeleSayi
docker build -t rastgele . 

-t= tag demektir. . = burası demektir (ihtiyacın olan her şey buradaki dizindedir).

play-with-docker 4 Saatlik docker veriyor, istenilen her şey yapılabilir. 4 saat sonra siliniyor.

 • WORKDIR = Çalışma dizinidir.

 • Dockerfile Dockerhub olarak build etmek
sudo docker build -t canokay/rastgele .

DockerHub’daki canokay kullanıcı adı altında rastgele image’ı olarak build ediyor.

➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker build -t canokay/rastgele .

...
Successfully built d485f0640020
Successfully tagged canokay/rastgele:latest

Tekrardan build edilmedi çünkü eskiden build edilmişti. DockerHub’a göndermek için hazır.

 • docker login
docker login

Dockerhub username ve password kullanarak giriş yapar.

docker push canokay/rastgele

Dockerhub canokay kullanıcısı altındaki rastgele’ye yollar.

docker run -p 80:80 canokay/rastgele
 • Soldaki 80 sunucunun dışarıdaki açılan portudur.
 • Sağdaki 80 container hangi portu dinliyorsa girilir. Güvenlik problemi çıkmaması için yazılır. İçerdeki porttur.

docker ps

docker ps

Container listeler.

➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
892c0cec1b9a    canokay/rastgele  "/bin/sh -c 'gunicor…"  7 minutes ago    Up 7 minutes    0.0.0.0:80->80/tcp  quirky_chaplygin

docker stop

sudo docker stop 892c0cec1b9a

10 saniye bekler ve kapanır.

➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker stop 892c0cec1b9a
892c0cec1b9a

docker kill

sudo docker kill 892c0cec1b9a

Direkt yokolur, stopda 10 saniye bekler

docker ps -a

➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker ps -a
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
7cbd1e783b06    canokay/rastgele  "/bin/sh -c 'gunicor…"  3 minutes ago    Created                     gallant_cerf
87272f3992dc    canokay/rastgele  "/bin/sh -c 'gunicor…"  4 minutes ago    Created                     zealous_chebyshev
892c0cec1b9a    canokay/rastgele  "/bin/sh -c 'gunicor…"  10 minutes ago   Exited (137) 2 minutes ago            quirky_chaplygin
27e9eec5ac60    alpine       "/bin/sh"        2 hours ago     Exited (0) 2 hours ago              angry_galois
 • Docker name generate golang
➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker ps -a
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
7cbd1e783b06    canokay/rastgele  "/bin/sh -c 'gunicor…"  3 minutes ago    Created                     gallant_cerf
87272f3992dc    canokay/rastgele  "/bin/sh -c 'gunicor…"  4 minutes ago    Created                     zealous_chebyshev
892c0cec1b9a    canokay/rastgele  "/bin/sh -c 'gunicor…"  10 minutes ago   Exited (137) 2 minutes ago            quirky_chaplygin
27e9eec5ac60    alpine       "/bin/sh"        2 hours ago     Exited (0) 2 hours ago              angry_galois

➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker rm angry_galois 7cbd1e783b06
angry_galois
7cbd1e783b06
➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker ps -a            
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
87272f3992dc    canokay/rastgele  "/bin/sh -c 'gunicor…"  7 minutes ago    Created                     zealous_chebyshev
892c0cec1b9a    canokay/rastgele  "/bin/sh -c 'gunicor…"  14 minutes ago   Exited (137) 5 minutes ago            quirky_chaplygin

➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker rm angry_galois 7cbd1e783b06 bu name ve id silindi.


➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker run -it -p 80:80 canokay/rastgele
[2020-03-04 12:54:17 +0000] [6] [INFO] Starting gunicorn 19.7.1
[2020-03-04 12:54:17 +0000] [6] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:80 (6)
[2020-03-04 12:54:17 +0000] [6] [INFO] Using worker: sync
[2020-03-04 12:54:17 +0000] [10] [INFO] Booting worker with pid: 10

Artık docker çalışıyor.

Browser üzerinden http://localhost/number çalışacaktır.

 • -it ile çalıştığı için Ctrl+C ile çıkılır.

 • -d detech’dir. Terminal kapansa bile çalışmaya devam eder. Serverda arka planda çalışması içindir.

 • docker run --restart=always -d -p 80:80 canokay/rastgele

 • docker run --name web -d -p 80:80 canokay/rastgele image a name verildi (Çok kullanılan bir yöntem değildir).


https://github.com/gurayyildirim/rastgeleSayi/blob/master/rastgele.py#L6

docker run --name web - WAIT_TIME=0 -d -p 80:80 canokay/rastgele
 • Bind mount
docker run -it -v mydata:/foto alpine

docker volume

docker run -it -v mydata:/foto alpine
docker volume inspect mydata
➜ rastgeleSayi git:(master) sudo docker volume inspect mydata
[
  {
    "CreatedAt": "2020-03-04T16:35:36+03:00",
    "Driver": "local",
    "Labels": null,
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/mydata/_data",
    "Name": "mydata",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]

docker network

Örnek:

docker network create frontside
docker network create dbnet

docker run -d --network dbnet --name db alpine ping 8.8.8.8
docker run -d --network dbnet --name backed alpine ping 8.8.8.8
docker run --network

docker-compose up-d

Nginx Proxy

nginx-proxy

$ docker run -d -p 80:80 -v /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro jwilder/nginx-proxy

portainer.io

Docker yönetim web sitesi. Komut satırı ile aynı ama web üzerinden yapılır.

Can Okay

Software Developer

canokay cannokay


Published